රටේ පවත්නා තත්වය නිසා බැංකුවකට යා නොහැකි අයට මෙම ලින්ක් එක තාවකාලිකව ලබා දී ඇත.

මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙම පිටුව සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න.

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගෙවීම තෝරාගෙන Pay Now බටන් එක ක්ලික් කරන්න . එතනින් පසු හමුවන පිටුවේ "Pay with a Card " යන්න ක්ලික් කර ඉදිරියට යන්න.

1. නව ලියාපදින්චිවීම් - වෙබ් සේවාව පමණි - මෙතනින් ගෙවීමේදී රු.2256/= යි. (බැංකුවට කෙලින්ම ගෙවීමේදී - රු.2000/= යි.)

 

2. නව ලියාපදින්චිවීම් - වෙබ් සේවාව හා දෛවඥ සේවාව - මෙතනින් ගෙවීමේදී රු.3196/= යි. (බැංකුවට කෙලින්ම ගෙවීමේදී - රු.3000/= යි.)

 

3. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - වෙබ් සේවාවට පමණක් නම් - මෙතනින් ගෙවීමේදී රු.940/= යි. (බැංකුවට කෙලින්ම ගෙවීමේදී - රු.800/= යි.)

4. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - වෙබ් සේවාවට හා දෛවඥ සේවාවට නම් - මෙතනින් ගෙවීමේදී රු.1900/= යි. (බැංකුවට කෙලින්ම ගෙවීමේදී - රු.1800/= යි.)

 

(paypal ආයාතනයට commision අය වන නිසා මෙතනින් ගෙවීමේදී සුළු වැඩිවීමක් වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

විදේශීය අයදුම්කරුවන් දහා - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිචිවී සිටීනම් විදේශීය අයදුම්කරුවකු ලෙස සැලකේ.

5. නව ලියාපදින්චිවීම් - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිංචිවී ඇත්නම් ගෙවිය යුතු මුදල USD 25 කි. ඒ අය වෙනුවෙන් රුපියල් වලින් ගෙවනවානම් රු.4000/ ක් ගෙවිය යුතු වේ.

6. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - ගෙවිය යුතු මුදල USD 15 කි. ඒ අය වෙනුවෙන් රුපියල් වලින් ගෙවනවානම් රු.1500/ ක් ගෙවිය යුතු වේ

 

ගෙවීම් කල පසු ලැබෙන screenshots අනිවාර්යෙන්ම save කරගෙන හැදුනුම් පතේ ඡායාරූප සමග 076-9939610 අංකයට imo, whatsapp හෝ viber කර අපට ඇමතුමක් දෙන්න. රටේ පවත්නා හදිසි තත්වය අපගේ සේවාව සැපයීමට බාදාවක් නොවේ. උදේ 9 ත් සවස 4ත් අතර කතා කළහොත් විනාඩි 5 ක් තුල ඔබගේ ගිණුම සක්‍රිය කර දෙනු ලැබේ.

076-3876804 / 076-6852941 / 077-8089113 / 077-5251586 / 071-0423711 / 071-6255337 / 071-7049539 / 072-9249700 / 078-7249796 / 011-2604184 / 011-2608170