රටේ පවත්නා තත්වය නිසා බැංකුවකට යා නොහැකි අයට මෙම ලින්ක් එක තාවකාලිකව ලබා දී ඇත.

මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙම පිටුව සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න.

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගෙවීම තෝරාගෙන PayHere බටන් එක ක්ලික් කරන්න.

1. නව ලියාපදින්චිවීම් - වෙබ් සේවාව පමණි -2500/=

2. නව ලියාපදින්චිවීම් - වෙබ් සේවාව හා දෛවඥ සේවාව- 4000/=

3. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - වෙබ් සේවාවට පමණක් නම් - 1500/=

4. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - වෙබ් සේවාවට හා දෛවඥ සේවාවට නම් - 2500/=

5. විශේෂ ගෙවීම් 1700/=

6. විශේෂ ගෙවීම් 3000/=

7. විශේෂ ගෙවීම් 1000/=

8. විශේෂ ගෙවීම් 500/=

 

විදේශීය අයදුම්කරුවන් දහා - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිචිවී සිටීනම් විදේශීය අයදුම්කරුවකු ලෙස සැලකේ.

9. නව ලියාපදින්චිවීම් - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිංචිවී ඇත්නම් ගෙවිය යුතු මුදල USD 25 කි. ඒ අය වෙනුවෙන් රුපියල් වලින් ගෙවනවානම් රු.4500/ ක් ගෙවිය යුතු වේ.

10. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - ගෙවිය යුතු මුදල USD 15 කි. ඒ අය වෙනුවෙන් රුපියල් වලින් ගෙවනවානම් රු.2500/ ක් ගෙවිය යුතු වේ

 

ගෙවීම් කල පසු ලැබෙන screenshots අනිවාර්යෙන්ම save කරගෙන හැදුනුම් පතේ ඡායාරූප සමග 076-9939610 අංකයට imo, whatsapp හෝ viber කර අපට ඇමතුමක් දෙන්න. රටේ පවත්නා හදිසි තත්වය අපගේ සේවාව සැපයීමට බාදාවක් නොවේ. උදේ 9 ත් සවස 4ත් අතර කතා කළහොත් විනාඩි 5 ක් තුල ඔබගේ ගිණුම සක්‍රිය කර දෙනු ලැබේ.

076-3876804 / 076-6852941 / 077-8089113 / 077-5251586 / 071-0423711 / 071-6255337 / 071-7049539 / 072-9249700 / 078-7249796 / 011-2604184 / 011-2608170